Terugblik 2023 – Nieuwjaarswens 2024

een brief van onze voorzitter

Een eindejaarsbrief van onze voorzitter Jan Garretsen

Het jaar 2023 is voorbij gevlogen, dus de hoogste tijd voor een korte terugblik op het afgelopen jaar, hoewel kort…. Er zijn veel dingen gebeurd.

Uiteraard blikken we ook vooruit naar het jaar 2024.

Korte terugblik

Het jaar 2023 wordt in de eerste plaats gekenmerkt door langdurende conflicten in o.a. Israël en de Gazastrook, alsmede in Oekraïne. Met als gevolg veel menselijk leed, ontreddering en angst. Mensen zijn op de vlucht en op zoek naar een veilig onderkomen.  Maar ook rampen en tragedies. Wat te denken van zware aardbevingen (o.a. Turkije / Syrië), grote overstromingen, wereldwijd bosbranden. Ook maken mensen zich zorgen over de opwarming van de aarde en de klimaatverandering, alsmede stijgende energieprijzen en inflatie. En niet te vergeten de toenemende polarisatie in de samenleving.

De 2e kamer verkiezingen in november j.l hebben een flinke verschuiving van het politieke landschap opgeleverd. Wat dit voor de ondernemers in Nederland gaat betekenen is nu nog onduidelijk. Nederland is traditiegetrouw een coalitieland, de verkenningsfase is net afgerond en levert al veel stof voor discussie.

VNO-NCW en MKB-Nederland wachten de gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet af. ‘Voor de stabiliteit en betrouwbaarheid van het landsbestuur is vooral een stabiele meerderheidscoalitie van groot belang. Een coalitie die opereert binnen de kaders van de democratische rechtstaat en met oog voor onze (handels)positie in de wereld en in de Europese Unie.

IG&D Bedrijvig Doetinchem heeft niet stilgezeten in het jaar 2023.
De commissie Communicatie en Activiteiten van IG&D heeft een groot aantal bijeenkomsten  georganiseerd. Naast reguliere ledenbijeenkomsten tevens bedrijfsbezoeken aan Brekr en EVO, een meeting Match bij Sligro, alsmede themabijeenkomsten over Krapte op de arbeidsmarkt en Cybercriminaliteit.

Het afgelopen jaar is door bestuur en commissies daarnaast veel tijd en aandacht besteed aan de lobby en belangenbehartiging.  Enkele voorbeelden zijn de Spoorzone (gebiedscafés, inspreken op structuurschets) de Economische foto (inbreiding-uitbreiding werklocaties), het Mobiliteitsplan ( t/m inspraak- versie) inclusief de problematiek verkeersveiligheid (rotondes / ongevallen) en bereikbaarheid van de bedrijventerreinen.
Door het jaar heen is regelmatig gesproken met Wethouders van de gemeente Doetinchem en het team Economie.
Tevens heeft het bestuur van IG&D gesproken met een afvaardiging van de gemeenteraad, waarbij diverse voor ondernemers relevante issues aan de orde zijn gekomen.

“Werken aan de toekomst van IG&D ” in het jaar 2023

Het bestuur van IG&D heeft in januari 2023 een begeleidingsteam benoemd met de vraag een advies uit te brengen inzake de toekomstige rol, structuur en werkwijze van IG&D, gebaseerd op de huidige pijlers Netwerken, Lobby / belangenbehartiging en Kennisdeling. Waar doen we het goed, wat vraagt verbetering? Wat moet anders, wat verwacht u van ons, en hoe tonen wij onze meerwaarde.  We moeten en willen veranderen.
Dit team heeft in mei 2023 advies uitgebracht aan het bestuur. We weten dus ook wat we willen veranderen.
In het najaar 2023 zijn de eerste actiepunten opgepakt door het bestuur en is gewerkt aan een andere structuur, een vernieuwde website, een nieuw logo en huisstijl. IG&D beweegt, verbindt en versterkt het Doetinchemse bedrijfsleven.

Tijdens de ledenbijeenkomst op 29 november j.l. heeft het bestuur de aanwezige leden van IG&D bijgepraat over de voortgang en het plan van aanpak voor het voorjaar 2024.
Tevens heeft de voorzitter aangekondigd  in mei 2024 de voorzittershamer over te dragen aan zijn opvolger / -ster. Een werkgroep zal zich bezig houden met de zoektocht naar een geschikte kandidaat.

Vooruitzichten 2024
IG&D Bedrijvig Doetinchem gaat per 1 januari 2024 verhuizen naar De Steck, aan de Raadhuisstraat 25 te Doetinchem. We verlaten dus de Walmolen, vooral ook omdat we graag tussen ondernemers willen vertoeven.

De Steck profileert zich als volgt:
De Steck is een broedplaats voor ondernemers, onderwijs en overheid. 

Mede om die reden denken we met de Steck een goede keus te hebben gemaakt, waarbij wij u graag, op afspraak, ontmoeten op onze nieuwe locatie. Onze contactgegevens worden binnenkort gecommuniceerd.
Verder is ons streven om in 2024 leden op de bedrijven te gaan bezoeken.

Onze website wordt met ingang van 2024 vernieuwd, inclusief een nieuw beeldmerk en logo met de daarbij behorende missie en visie. Dit benadrukt voor ons de transitie naar een nieuw, toekomstbestendig IG&D Bedrijvig Doetinchem.

Inmiddels is de jaarkalender 2024 gepresenteerd, met diverse bedrijfs-
bezoeken en ruimte voor thematische en kleinschalige lunch bijeenkomsten,
die naar behoefte zullen worden georganiseerd.

IG&D stelt zich onveranderd ten doel ook in 2024 samen op te trekken met ondernemers, parkmanagementorganisaties alsmede gemeente en overheid. IG&D wil daarbij, evenals voorgaande jaren, haar meerwaarde voor de leden en bedrijven laten zien. Wij zetten ons in voor een aantrekkelijk ondernemers -klimaat in Doetinchem en de Achterhoek.

Kortom: “IG&D Beweegt, verbindt en versterkt het Doetinchemse bedrijfsleven”.

Tenslotte wil ik alle bestuurs- en commissieleden, de ondersteuners en overige leden die zich hebben ingezet voor IG&D Bedrijvig Doetinchem danken voor hun enorme inzet in 2023. Niet altijd zichtbaar maar uiterst waardevol voor de leden en bedrijven in Doetinchem.

Namens het bestuur van IG&D Bedrijvig Doetinchem wens ik U fijne kerst- dagen, een plezierige jaarwisseling en een gezond en succesvol 2024 toe!

Graag zie ik u op onze nieuwjaarsbijeenkomst van donderdag 18 januari 2024, vanaf 17.30 uur bij Alpenwijn.

Jan Garretsen
Voorzitter IG&D Bedrijvig Doetinchem

Vergelijkbare berichten