Privacy Statement
In dit Privacy Statement wordt toegelicht hoe de vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt als lid, zich aanmeldt voor een van onze informatiebijeenkomsten, leverancier bent of anderszins geïnteresseerd bent in onze activiteiten en wij in dat kader beschikken over uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van onze relaties te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Type informatie die we verzamelen
We verzamelen bepaalde informatie van ondernemers, die zich aanmelden als lid van onze vereniging, bezoekers aan onze informatiebijeenkomsten, leveranciers van de vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem en overige geïnteresseerden.

De meest voorkomende type informatie die we verzamelen zijn: voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, organisatie, functie, emailadres, telefoonnummer, adres, postcode, branche, sector, bank- en gironummer van de betrokkene, foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging en gegevens met het oog op verrichten van betalingen zoals BTW gegevens en het KvK nummer.

De internetsite www.igddoetinchem.nl wordt beheerd door de vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem. Bij het bezoeken van deze internetsite kunnen uw persoonsgegevens verzameld worden, zowel direct (via een verzoek om uw gegevens) als indirect (door click- en surfgedrag).

Hoe we deze informatie verzamelen
We verzamelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft tijdens:
– Het aanmelden als lid van onze vereniging
– Het aanmelden voor één van onze informatiebijeenkomsten

Persoonlijke informatie van u verkregen middels anderen
Over het algemeen verzamelen we de persoonlijke informatie via uzelf, echter in sommige gevallen verzamelen we gegevens die we verkregen hebben van andere partijen, namelijk:
a. Persoonsgegevens die wij van de organisatie hebben verkregen waar u werkzaam bent;
b. Persoonsgegevens, die wij van de parkmanagementorganisatie waaronder uw onderneming of de onderneming waar u werkzaam bent valt, hebben verkregen;
c. Financiële en transactie details verkregen van partijen die wij inhuren om werkzaamheden uit te voeren.

Verstrekking aan derden
De gegevens die aan ons zijn doorgegeven kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een project waarbij de betrokkene partij is . Wij maken gebruik van een derde partij voor: administratieve en accountantswerkzaamheden, het uitvoeren van secretariaatswerkzaamheden, het uitvoeren van communicatiewerkzaamheden, het uitvoeren van organiserende werkzaamheden.

EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de Europese Unie.

Waarvoor verwerken we de persoonlijke informatie: leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers van de vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
a. Administratieve doeleinden;
b. Voor het opstellen van communicatie-uitingen;
c. Vergaderingen;
d. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/offerte/project;
e. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de aangevraagde offerte of overeengekomen opdracht. Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met de betrokkene aan te (kunnen) gaan. Voor dit onderdeel kunnen de volgende gegevens gevraagd/verwerkt worden: voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, organisatie, telefoonnummer, emailadres, KvK-nummer, BTW nummer.

Waarvoor verwerken we de persoonlijke informatie: ondernemers, stakeholders, mediacontacten en-/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van stakeholders, perscontacten en-/of geïnteresseerden worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
a. Het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden in een project;
b. Informatieverstrekking in de vorm van mailingen over activiteiten van de vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem;
c. Informatieverstrekking op de website van de vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem;
d. Informatieverstrekking in de vorm van uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten;
e. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de mondelinge toestemming of schriftelijke toestemming gegeven in het contact met de vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem, dan wel een partij die namens haar optreedt, voorafgaand aan het verwerken van de persoonsgegevens. Voor dit onderdeel kunnen de volgende gegevens gevraagd worden: voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, organisatie, telefoonnummer, emailadres, functie, woonplaats, adres, postcode, geslacht, categorie, sector en branche, gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van contributie.

Bewaartermijn
De vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn dan wel op de grond van de wet vereist is. De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het lidmaatschap is beëindigd. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
a. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en documenten die privacy gevoelig zijn;
b. Alle medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
c. Wij houden een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent de gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de, door u verstrekte gegevens, door ons te laten overdragen aan u of in (directe) opdracht aan een andere partij. Wij kunnen vragen om legitimatie voordat wij gehoor geven aan dergelijke verzoeken. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Een dergelijke intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking van de toestemming.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Heeft u naar aanleiding van onze Privacy Statement nog vragen en-of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Dit geldt natuurlijk ook als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Vul het contactformulier in op deze site of mail naar communicatie@igddoetinchem.nl